Name: 5 000 Claim Blocks
Price: 2.49 USD

Gives you a 5 000 Claim Blocks bonus