Name: 15 000 Claim Blocks
Price: 5.99 USD

Gives you a 15 000 Claim Blocks bonus