Name: 50 000 Claim Blocks
Price: 14.99 USD

Gives you a 50 000 Claim Blocks bonus