Name: 100 000 Claim Blocks
Price: 29.99 USD

Gives you a 100 000 Claim Blocks bonus