Name: 30 000 Claim Blocks
Price: 9.99 USD

Gives you a 30 000 Claim Blocks bonus